תקנון בית הספר

התנהלות בשגרה

ההתנהגויות המצופות

 1. הופעה הולמת
 • יש להגיע לבית -הספר בהופעה הולמת
 1. תיפקוד בזמן שיעור
 • יש להישמע להוראות המורה בכתה בזמן השיעור
 • יש להקפיד על תיפקוד לימודי (הבאת ציוד והוצאתו מהתיק, הקשבה ולמידה, השתתפות בדיון בכתה ברשות המורה ובאופן מכבד, מילוי מטלות)
 1. הישמעות להוראות של צוות בית הספר
 • יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית
 • על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
 1. שימוש בטכנולוגיה בזמן שעור (טלפונים ניידים, מצלמות, טאבלטים וכו')
 • יש להישמע להוראות המורה בכתה בעניין השימוש באמצעים אלה
 1. שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס
 • יש להקפיד על סביבת למידה נקיה ומסודרת במהלך הפעילות בביה"ס ולטפח את חזותו
 • יש לשמור על רכוש ביה"ס ועל סביבתו
 1. שמירה על רכוש פרטי
 • אסור לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות
 • אסור לפגוע ברכוש הזולת
 • בית הספר אינו אחראי לנזק שיגרם לרכוש פרטי כלשהו, לרבות רכוש יקר ערך, לאבדנו או לגנבתו
 1. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות
 • ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות, היא חלק מתכנית החובה של ביה"ס
 • הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות ביה"ס מחייבים
 1. שמירה על טוהר הבחינות
 • חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות
 1. נוכחות ועמידה בזמנים:
 • איחורים: יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה
 • היעדרויות: על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור
 • תלמיד שאיחר לביה"ס לשעת הלימודים הראשונה בלבד תותר כניסתו עד 10 דקות איחור מתחילת השעה מבלי שיחשב היעדרות.

הנוכחות בביה"ס כמרכיב בהערכת הישגים: התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם 1-4 ימי מחלה).

בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת הלימוד, כמפורט להלן:

 • היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים
 • היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד
 • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)
 • היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
 • היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')
 • היעדרות בשל שני מבחני תאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)
 • היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)
 • היעדרות בשל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)
 • היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית)

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות"

 • מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע
 • תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפעול – ציונו בנוכחות 0.
 • תלמיד שנעדר מעל ל15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.
 • תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפעול ועד 25% תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.
 • תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.
 1. נוכחות ועמידה בזמנים: איסור שוטטות בתוך שטח ביה"ס ויציאה משטחו:
 • אין לשוטט בתוך ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור
 • יציאה משטח ביה"ס במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב, לפי תיאום עם הורי התלמיד ובהתאם לגילו.
 1. עישון ואלכוהול
 • אסור בהחלט לעשן בשטח ביה"ס, לרבות תחליפי סיגריות (סיגריות אלקטרוניות)
 • השימוש בנרגילה דינו כעישון
 • אסור לצאת משטח ביה"ס כדי לעשן
 • אסור לעשן בפעילות בית ספרית המתרחשת מחוץ לכתלי ביה"ס
 • אסור להביא אלכוהול ואסור לשתות אלכוהול בשטח ביה"ס במהלך יום הלימודים, בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות ובכלל זה בהסעות.
 • חל איסור חמור על שתיית משקאות אלכוהוליים ועל הכנסתם לביה"ס ולחצר ועל הבאתם לטיולים, לסיורים, למסיבות ולכל פעילות שביה"ס השתתף באירגונה.
 • אסור להגיע לביה"ס או לפעילויות בית ספריות תחת השפעה של אלכוהול
 1. פלאפונים בשכבות ז-ח
 • תלמידות ותלמידים בשכבות ז-ח, אשר יגיעו לביה"ס עם פלאפון, יקפידו להשאיר את הפלאפון בתיק במהלך כל יום הלימודים.
 • שיחות נדרשות של התלמיד.ה ייעשו מהמזכירות, או מהפלאפון – בנוכחות המחנכ.ת או חברת הנהלה בלבד.
 • במקרה ותלמיד.ה נתפס.ת מדבר.ת בפלאפון ללא רשות, הפלאפון יוחרם, והורי התלמיד.ה יתבקשו להגיע לאסוף את המכשיר.

אירועי אלימות

ביה"ס לא יסבול כל גילוי של אלימות וינקוט בצעדים הנדרשים ע"פ חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, ביחס לכל גילוי של אלימות. בכלל אלה:

 1. פגיעת תלמידים בתלמידים:
 • אלימות מילולית חמורה (לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, או אחר)
 • אלימות מילולית בעלת גוון מיני לרבות התייחסות משפילה או מבזה המופנית לתלמיד בנוגע למינו או נטייתו המינית
 • אלימות פיסית, גם אם זו לא הצריכה טיפול רפואי (בעיטה, נשיכה, דחיפה, סטירה, מכה)
 • כל פגיעה מקוונת: מילולית, הפצת שמועות, תמונות באמצעים דיגיטליים
 • כל אלימות חברתית שכוללת הצקות, מעשי בריונות, כולל חרם, הפצת שמועות
 • נוכחות בארוע אלימות תוך כדי עידוד והתלהמות
 • איום ויום בהפצה: איום על תלמיד בכל דרך שהיא בפגיעה בגופו, ברכושו, בשמו הטוב בכוונה להפחידו או להקניטו או לפגוע בו בכל דרך אחרת
 1. מעשי אלימות:
 • עבירות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה
 • נשיאת מכשירים מסוכנים או כלי נשק: אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה וכו'
 • סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה, סחיטה באיומים או סחיטה על רקע מיני
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של תלמיד שיש בהם עירום ויחסי מין, בין שנעשו בהסכמה או שלא בהסכמה, בנסיבות שיש בהן כדי לבזות או להשפיל את התלמיד
 1. גרימת חבלה:
 • כל תקיפה גופנית שכתוצאה ממנה תלמיד נזקק לטיפול רפואי
 • כל מעשה אלימות שנעשה תוך שימוש בכלים/מכשירים מסוכנים
 • כל התעללות נפשית שכתוצאה ממנה חלה פגיעה חמורה בתלמיד
 1. אלימות כלפי הצוות החינוכי
 • כל אלימות פיסית, וירטואלית, איום והטרדה כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד בין כתלי ביה"ס או מחוץ לו.

 

 

תשלום שכר לימוד לבית הספר:

התשלום לבית הספר יתבצע בעדיפות בהרשאה בנקאית. לאחר מכן ניתן לבצע את התשלום בהמחאות או בכרטיס אשראי.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

תוכלו לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:

http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations

http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf