הרחבת מדע וטכנולוגיה

"מדע וטכנולוגיה לכל" פותח במטרה להקנות אוריינות מדעית-טכנולוגית, המשלבת ידע מדעי בסיסי, מיומנויות הדרושות לאזרח העתיד וטיפוח עמדות חיוביות כלפי מדע וטכנולוגיה. זאת, עבור תלמידים שבחרו שלא להתמחות במדעים הקלאסיים.
במסגרת זו נלמדים נושאים מדעיים-טכנולוגיים אינטגרטיביים, בעלי רלבנטיות לעולמם של התלמידים, תוך שילוב אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ותהליכי חקר מדעי ותיכון הנדסי. הלמידה מתבצעת בסביבה תומכת, המעודדת חוללות עצמית ולמידה לאורך החיים, ומאפשרת לתלמידים להביא לידי ביטוי מגוון אינטליגנציות. תוצרי הלמידה מוערכים באמצעות תיק עבודות ומבחן בגרות.

 

לאתר מדע וטכנולוגיה בתיכון לאמנויות

הגדרות כלליות כניסה למערכת