תקנון בית הספר

1.     נוכחות:

המשנה החינוכית

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו, הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם 1-4 ימי מחלה)

בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת הלימוד, כמפורט להלן:

א.     היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים

ב.     היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

ג.       היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)

ד.     היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

ה.     היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (יציאה להפקות וכדומה).

ו.       היעדרות בשל שני מבחני תאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת). מיונים לשנות שירות ומכינות – לא יותר משלושה ימים סה"כ.

ז.      היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

ח.     היעדרות בשל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

ט.     היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית)

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.

חישוב על פי "אחוז שעות היעדרות"

א.     מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע

ב.     תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15%  משעות ההוראה בפעול – ציונו בנוכחות 0.

ג.       תלמיד שנעדר מעל ל15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

ד.     תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% תופחתנה לו שתי נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

ה.     תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

 

2.     אלימות:
ביה"ס נוקט מדיניות של "אפס סבלנות לאלימות". כל גילוי אלימות במסגרת ביה"ס, מילולית או פיזית, בין תלמידים, או בין תלמידים לאנשי צוות, תביא לבירור ולהרחקה מיידית.

3.     איחורים:

א.      תלמיד שאיחר לביה"ס לשעת הלימודים הראשונה בלבד תותר כניסתו עד 10 דקות איחור מתחילת השעה מבלי שיחשב כהיעדרות.

ב.     במקרים של איחורים מרובים, יוזמנו ההורים לשיחה על דעת המחנך.

 

4.     עישון

א.     חל איסור על עישון בשטח ביה"ס.

ב.      תלמיד שיימצא מעשן יילקח מיידית לבירור, והודעה תימסר להוריו ע"י מזכירות ביה"ס, להגיע לקחתו לאלתר.

 

5.     התנהלות בכיתה בזמן שיעור

א.     אין להפריע למהלך השיעור.

ב.     עם תחילת השיעור חומר הלימוד ימצא על השולחן. תלמיד שצריך לגשת לתא בו נמצא הציוד שלו יעשה זאת בזמן ההפסקה.

ג.       כל התעסקות בטלפון הנייד בזמן השיעור תוביל להזמנת ההורים לאלתר לאסוף את ילדם.

 

6.     גרפיטי, וונדליזם השחתת רכוש

א.     חל איסור על השחתת ציוד ומבנה בית ספר.

ב.     אין לצייר גרפיטי מכל סוג שהוא בשטח ביה"ס ובסביבתו.

ג.       כל השחתת רכוש, דינה הרחקה מביה"ס, לאחר הליך בירור קצר.

 

הערה כללית:

אנחנו מבקשים להזכיר לכל הבאים בשערי בית הספר כי התקנון הינו כלי ולא מטרה. קבלת סמכותו של המורה היא תנאי הכרחי לקיום אורח חיים תקין בבית הספר. האחריות של כולנו היא לקיים את כללי התקנון, ובכך להתייחס לעצמנו ולבית הספר בכבוד הראוי.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות